03-238 20 02secretariaat@vlaandereneuropa.eu

Toekomstverkenningen

Home / Toekomstverkenningen

Vandaag vooruitkijken naar waar Vlaanderen morgen voor staat

Een aantal vooraanstaande verenigingen sloegen in 2012 de handen in elkaar voor een vijfjarenproject dat inzoomt op de toekomst voor Vlaanderen  binnen Europa en in een globaliserende wereld via publieke conferenties op academisch niveau. De Toekomstverkenningen kregen de naam mee van Richard Celis (erevoorzitter van de Beweging Vlaanderen-Europa) uit waardering voor zijn levenslang engagement om de Vlaamse emancipatie vanuit variërende platformen te actualiseren. De Beweging Vlaanderen-Europa is, samen met een aantal andere Vlaamse verenigingen zoals de Marnixring Internationale Serviceclub, VOS-Vlaamse Vredesbeweging en de Vlaamse Volksbeweging, initiatiefnemer. Het Fonds voor Vlaanderen en Pro Vives verlenen steun. Diverse andere Vlaamse verenigingen werken eveneens actief mee. De openingsconferentie in 2012 handelde over de Nederlandse cultuur en taal in een zich integrerend Europa. De editie 2013 had het sociaal beleid voor en door Vlaanderen als onderwerp. In 2014 stond de noodzakelijke aanpak centraal  om de economische welvaart van vlaanderen duurzaam veilig te stellen.Vorig jaar lag de focus op de problematiek van asiel en migratie, haperende integratie en toenemende islamradicalisering. De conferentie 2016 sloot de Toekomstverkenningen af. Ze speelde in op een thema dat vandaag uitermate prangend is: de toekomst van de Europese Unie en de wisselwerking van Vlaanderen en Nederland met dat Europa.
(Klik op de jaaraanduidingen in bovenstaande tekst voor een samenvattende verslag.)

TRC

PRANGEND ACTUEEL THEMA

De conferentie 2016 vormde het slot van het vijfjarenproject en vond plaats op 10 december om 14 uur in de Aula Rector Dhanis van de Universiteit Antwerpen. Ze had een thema dat uitermate prangend is: de onderlinge verhouding en wisselwerking tussen de Lage Landen en de Europese Unie.: ‘Op weg naar 2030. De Lage Landen in Europa. Welke toekomstvisie? De slotconferentie kwam tot stand in een samenwerking tussen diverse Vlaamse organisaties . Ze werd voorgezeten door professor Jan De Groof (Europacollege Brugge en Universiteit Tilburg).

MARKANTE SPREKERS

Hoofdsprekers waren de houders van de universitaire leerstoel “Europese waarden: discoursen en perspectieven”:
de professoren Noël Clycq (Universiteit Antwerpen) en Luuk van Middelaar (UCL).
Daarna volgde een paneldiscussie gemodereerd door  journalist Guy Tegenbos en met als deelnemers
prof. Matthias Storme die geëngageerd is in de Vlaamse Beweging en doceert aan de KU Leuven
prof. Hendrik Vos, directeur van het Centrum voor EU Studies aan de Universiteit Gent,
Kim Putters die voorzitter is van het Sociaal en Cultureel Planbureau in Nederland,
en filosofe/columniste Tinneke Beeckman.
Cathy Berx, gouverneur van de provincie Antwerpen, hield de slottoespraak namens Vlaams minister-president Geert Bourgeois.

de uitdaging van migratie en integratie

De focus van de Conferentie 2015 voor de ‘Toekomstverkenningen Richard Celis’  op 14 november in de  Aula Rector Dhanis van de Universiteit Antwerpen lag  op evoluties die onze Vlaamse samenleving tot in haar diepere vezels uitdagen: de problematiek van asiel en migratie, haperende integratie en toenemende islamradicalisering….De conferentie vroeg zich af in hoeverre de diversiteitsdruk op Vlaanderen al dan niet vergelijkbaar is met die op ons omringende landen en in welke mate hij hier bij ons specifieke kenmerken vertoont. Ze peilde naar wat een sterkte-zwakteanalyse van het Vlaams inburgeringsbeleid kan leren voor’ de toekomst. En ze ging na in welke mate de federale aanpak voor Vlaanderen een ruggensteun dan wel een stoorzender betekent.De uitgenodigde sprekers stonden eveneens stil bij wat Vlaanderen en Nederland van elkaar kunnen opsteken en waarvoor een Europese aanpak onontbeerlijk is.

topsprekers en ervaringsdeskundigen

Conferentievoorzitter prof. Jan De Groof verwelkomde twee hoofdsprekers die gelden als autoriteiten met betrekking tot het onderwerp: enerzijds prof. Walter Nonneman die mede-oprichter is van het Centrum voor migratie en Interculturele Studies aan de Universiteit Antwerpen en anderzijds prof Godfried Engbersen die doceert aan de Erasmus universiteit in Rotterdam en ook prominent lid is van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in Nederland.
Journalist Rik Van Cauwelaert modereerde daarna een paneldiscussie tussen Vlamingen met een migratie-achtergrond die als ervaringsdeskundigen een uitgesproken en onderbouwde eigen mening hebben over het onderwerp.
Vlaams minister-president Geert Bourgeois lichtte de Vlaamse beleidsvisie toe in een slottoespraak.

Op weg naar 2020. Welk ondernemend Vlaanderen willen we?

De conferentie 2014 vond plaats op 22 november in de Aula Rector Dhanis van de Universiteit Antwerpen. De focus lag op cruciale factoren om de economische welvaart van Vlaanderen duurzaam veilig(er) te stellen.  Hoe maken we onze ondernemingen internationaal competitiever? Hoe hoog is de nood aan een innovatie-injectie voor (delen van) ons economisch weefsel? En meer mensen langer aan het werk krijgen en houden: hoe zetten we deze boodschap om in een aanvaardbare praktijk? Welke doorslaggevende hefbomen heeft (of mist) het Vlaamse beleid na de zesde staatshervorming en in de actuele Europese context om Vlaanderen op een maatschappelijk verantwoorde manier ondernemender te maken?
De conferentie 2014 diepte antwoorden op dergelijke vragen uit. Voor ruim 350 belangstellende aanwezigen schetsten de uitgenodigde sprekers verhelderende achtergronden, brachten ze onderbouwde inzichten en poneerden ze confronterende meningen vanuit uiteenlopende invalshoeken op het ondernemend Vlaanderen voor morgen.

Bekijk de videomontages van de sprekers.

Programma Conferentie 2014

Inleidend: Welkom
Welkom namens de organisatoren
Introductie in het conferentiethema door de conferentievoorzitter prof. JAN DE GROOF, hoogleraar Europacollege Brugge en Universiteit Tilburg
Naar welk innoverend Vlaanderen streven we?
SASKIA VAN NUFFELEN, CEO Ericsson Belux
en begaan met change- en people management

prof. KOEN DEBACKERE, algemeen beheerder KU Leuven
deskundige inzake technologie- en innovatiemanagement

Welk economisch competitief Vlaanderen willen we?
KAREL VAN EETVELT, gedelegeerd bestuurder van UNIZO vzw,
de Unie van Zelfstandige Ondernemers

IGNACE VAN DOORSELAER, CEO nv Lingerie Vandevelde en oprichter van 4F
dat goed management promoot rond kernwaardenals ‘flexible focus & fair fight’

Opportuniteiten en obstakels op de weg
prof. BARBARA BAARSMA, hoogleraar Universiteit Amsterdam
en directeur van SEO Economisch Onderzoek in Nederland

prof. PAUL VERHAEGHE, hoogleraar Universiteit Gent,
actief rond o.m. effecten van arbeidsorganisatie

FONS LEROY, gedelegeerd bestuurder VDAB

Repliek en beleidsopties
prof. JOEP KONINGS, hoogleraar KU Leuven,voorzitter van VIVES,
Vlaams Instituut voor Economie en Samenleving
Conclusies en afsluitende receptie

Praktisch

  • Zaterdag 22 november 2014
  • Aula Rector Dhanis, Universiteit Antwerpen (Kleine Cauwenberg 14)

Op weg naar 2020. Welk sociaal beleid voor en door Vlaanderen?

De conferentie 2013 focuste op thema’s als: armoedebestrijding in onze, alles bij elkaar rijke samenleving, actualisering van ons sociaal stelsel in een krimpende economie en een wijzigende demografie, de spanning tussen solidariteit en zelfredzaamheid…. De conferentie zocht naar duurzame en innovatieve antwoorden op sociale uitdagingen waarvoor wij staan. Ze peilde ook naar staatkundige, institutionele hindernissen die een eigen doeltreffend Vlaams beleid op maat hiervoor (nog) bemoeilijken. En ze taste de best mogelijke oplossingen en opties af.

Verslagen

Belangrijk is niet de weg die we zijn gegaan, maar de sporen die we hebben nagelaten.
Sociaal beleid in en door Vlaanderen.

 

Een sociaal beleid voor en door Vlaanderen. TRC-conferentie leverde het bewijs:Vlaams en sociaal, dat klikt.

Programma 2013

Inleidend: Welkom
Welkom en duiding namens de organisatoren; door een vertegenwoordiger van de organiserende verenigingen

Introductie in het conferentiethema door Jan de Groof, hoogleraar Europacollege en Universiteit Tilburg

Visie
Welzijn, armoedebestrijding en solidariteit: innovatieve visies op de sociale uitdagingen die zich stellen in en voor Vlaanderen op weg naar 2020.
prof. Paul Schnabel
(tot 2013 aan het hoofd van het Sociaal en Economisch Planbureau Nederland)
Caroline Ven
(gedelegeerd bestuurder Ondernemersplatform VKW)
Marc De Vos
(directeur Itinera Instituut)
Interventies, commentaar en bevraging vanuit een panel
Etienne vermeersch (emeritus hoogleraar Universiteit Gent)
Rik van Cauwelaert (journalisten columnist)
Inge Vervotte (voorzitster Welzijnskoepel Emmaus)
Slottoespraak
Institutionele en staatkundige obstakels en opties voor een doelmatig eigen Vlaams sociaal beleid op maat in de actuele Belgische en Europese context.
Hendrik Vuye (Universiteit Namen)
Conclusies & Afsluitende receptie
De openingsconferentie is een co-organisatie van Beweging Vlaanderen-Europa, Marnixring, VOS-Vlaamse Vredesbeweging en Vlaamse Volksbeweging.

De Nederlandse cultuur en taal in een zich integrerend Europa

Dit was openingsconferentie van het vijf-jaren project “Toekomstverkenningen Richard Celis”.

Verslagen

Lees hier het verslag van de openingsconferentie in 2012.
Introductie
Introductie door conferentievoorzitter prof. Jan de Groof (hoogleraar Europacollege Brugge,- en Universiteit Tilburg)
Visie
Han Entzinger
(hoogleraar integratie- en migratiestudies Universiteit Rotterdam)
Luc Devoldere
(hoofdredacteur  en afgevaardigd-bestuurder  Ons Erfdeel vzw)
Interventies, bevraging en commentaar vanuit een panel
Etienne Vermeersch (emeritus hoogleraar Universiteit Gent)
Frits van Oostrom (hoogleraar Universiteit Utrecht)
Annick Schramme (hoogleraar Universiteit Antwerpen)
Rik van Cauwelaert (strategisch directeur Knack Magazine)
Repliek & Beleidsopties
Kris Peeters, minister-president van Vlaanderen
Mark Rutte, minister-president van Nederland (gevraagd)
Conslusies en afsluitende receptie
De openingsconferentie is een co-organisatie van Beweging Vlaanderen-Europa, Marnixring, Pro Flandria en VVB. Het initiatief geniet ook steun van Davidsfonds, vtbKultuur,  de Orde van den Prince, de Hollandse Club Antwerpen,  het Algemeen-Nederlands Verbond, het Verbond der Vlaamse Academici, het Verbond VOS, het Vlaams Geneeskundigen Verbond en het Comité Buitenlands Cultureel Beleid Vlaanderen Nederland.